Категорија: Конгреси ССД

Четврти конгрес ССДС

IV конгрес југословенских слависта”, Књижевност и језик, год. IX, св. 2, 1962, стр. 173‒174.

Дамњан Морачић, „Четврти конгрес слависта Југославије у Охриду”, Књижевност и језик, год. X, св. 3, 1963, стр. 247‒249.

DAStefanović, „Posle Kongresa slavista u Ohridu: Da li samo nastavni planovi i programi”, Књижевност и језик, год. X, св. 3, 1963, стр. 217‒220.

Трећи конгрес ССДС

Драган Недељковић, „Поводом Трећег конгреса Савеза славистичких друштава ФНРЈ”, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, књ. XXVII, св. 3‒4, 1961, стр. 275‒277.

Берислав М. Николић, „Трећи конгрес Савеза славистичких друштава ФНРЈ”, Јужнословенски филолог, књ. XXV, 1961/1962, стр. 433‒436.

Шеснаести конгрес ССДС

Извештај Босе Милић, 16. конгрес, Врњачка Бања, 2005. година

Књижевност и језикLII, 3/4, 2005. 

Поздравни говор проф. Љубомира Поповића, 16. конгрес у Врњачкој Бањи (2005)

Књижевност и језик, LII, 3/4, 2005.