Трећи конгрес ССДС

Драган Недељковић, „Поводом Трећег конгреса Савеза славистичких друштава ФНРЈ”, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, књ. XXVII, св. 3‒4, 1961, стр. 275‒277.

Берислав М. Николић, „Трећи конгрес Савеза славистичких друштава ФНРЈ”, Јужнословенски филолог, књ. XXV, 1961/1962, стр. 433‒436.