Извештај о раду за период од 2018. до 2021.

У духу словенске традиције, Комисија за наставу словенских језика и књижевности развија научна истраживања у области наставе словенских језика, књижевности и култура и унапређује међународну научну и културну сарадњу у тим областима.

Комисија за наставу словенских језика и књижевности своје активности плански и дугорочно усмерава у правцу подстицања научноистраживачке делатности, теорије и праксе наставе словенских књижевности, лигводидактике и лингвокултурологије.

Као и у протеклом периоду, активностима током 2018, 2019, 2020. и 2021. године Комисија је настојала да обухвати, опише и систематизује један број актуелних теоријских, методолошких, лингвистичких, књижевнонаучних и културолошких питања која су од значаја за високошколску наставу словенских језика и књижевности.