Трећи конгрес ССДС

Драган Недељковић, „Поводом Трећег конгреса Савеза славистичких друштава ФНРЈ”, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, књ. XXVII, св. 3‒4, 1961, стр. 275‒277.