Четрнаести конгрес МКС

Љиљана Бајић, „Хроника 14. међународног конгреса слависта”, Књижевност и језик, год. LV, св. 3‒4, 2008, стр. 383‒385.

Љиљана Бајић, „Хроника XIV међународног конгреса слависта”, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, књ. LXXIV, св.  1‒4, 2008, стр. 305‒307.