Доц. др Никола Радосављевић

Рођен 17. августа 1988. године у Горњем Милановцу, где је завршио основну школу и гимназију. Основне и мастер академске студије завршио на Филолошком факултету у Београду 2013. године, одбранивши мастер рад под називом: „Акценатски типови именица у префиксалној и префиксално-суфиксалној творби речи”, под менторством проф. др Јелице Јокановић Михајлов. Добитник награде „Проф. др Радмила Милентијевић” за најбољег дипломираног студента из области српског језика у 2014. години. Докторске академске студије, модул Српски језик, завршио 21. фебруара 2020. године, одбранивши докторску дисертацију под називом „Акценатска дублетност именица у савременом српском стандардном језику”, под вођством ментора доц. др Ане Батас, пред комисијом: доц. др Ана Батас, проф. др Весна Ломпар и др Марина Спасојевић.

Ради на Филолошком факултету од 2013. године, прво као сарадник у настави, потом као асистент, и сада као доцент на предмету Савремени српски језик. За то време, држао наставу из предмета Фонетика српског језика, Фонологија српског језика, Акцентологија српског језика I, Акцентологија српског језика II, Говорна култура и Интонација на студијском програму „Српски језик и књижевност”, и Акцентологија и Савремени српски језик I на студијским групама „Српска књижевност и језик” и „Српска књижевност и језик са компаратистиком”. Уже тематско подручје научног рада и усавршавања му је фонетика и фонологија српског језика, с нагласком на прозодији и интерфејсу фонологије и морфологије српског језика.

Од 2013. године ради као лектор за српски језик као страни на „Семинару српског језика, књижевности и културе” Међународног славистичког центра у Београду.

Од 2018. године укључен на пројекат „Српски језик и његови ресурси: теорија, опис и примене” (евиденциони број: 178006) Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Од јануара 2016. године био технички секретар Организационог комитета Међународног комитета слависта за припрему 16. Међународног конгреса слависта, а од јула 2017. године је технички секретар Савеза славистичких друштва Србије.

Преузмите библиографију